Μάθετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος - Εδώ

Από Δευτέρα οι αιτήσεις για το ΙΕΚ τουρισμού -Στην Κέρκυρα μπαίνουν 75

Ξεκινούν τη Δευτέρα, 27 Αυγούστου, οι αιτήσεις για την εισαγωγή καταρ­τιζομένων στα 8 ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού της χώρας για την εκπαι­δευτική περίοδο 2018-2019, μεταξύ των οποίων και της Κέρκυρας.

 Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις είτε αυτοπρο­σώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή, στην γραμματεία του ΙΕΚ Κέρκυρας, που βρίσκεται στο ξενοδοχείο “ART HOTEL DEBONO” στα Γουβιά, από την ερχόμενη Δευτέρα 27.8.2018 έως και την Παρασκευή 14.9.2018, 9.00 π.μ – 2.30 μ.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες. Συνολικά, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Υπουργού Τουρισμού για τον προγραμματισμό λειτουργίας των εκ­παιδευτικών δομών του Υπουργείου, θα εισαχθούν 30 σπουδαστές στη Σχολή Ξεναγών της Αθήνας και 834 καταρτιζόμενοι στα 8 ΙΕΚ Τουρισμού­για τη φετινή εκπαιδευτική χρονιά.

Να σημειωθεί ότι στην προκήρυξη για το ΙΕΚ Κέρκυρας προβλέπεται να γίνουν δεκτοί 75 καταρτιζόμενοι: 25 στην ειδικότητα Τεχνικός Τουριστι­κών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλο­ξενίας (Υπηρεσία υποδοχής -Υπηρε­σία ορόφων -Εμπορευματογνωσία) και 50 στην ειδικότητα Τεχνικός Μα­γειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef).

Στην Κέρκυρα

η ζήτηση είναι μεγάλη

Μετά την εισαγωγή των 75 νέων καταρτιζόμενων, ο συνολικός αριθμός τους στο ΙΕΚ τουρισμού Κέρκυρας θα ανέβει στους 200 και για τις τρεις ειδι­κότητες κατάρτισης 1) Τεχνικών Του­ριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής- Υπηρεσία ορόφων-Εμπορευματογνω­σία), 2) Τεχνικών Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef) και 3) Τεχνικών Αρτοποιών- Ζαχαροπλαστικής. Να σημειωθεί ότι για την τρίτη ειδικό­τητα δεν έχουν προκηρυχτεί θέσεις, δεδομένου ότι θα λειτουργήσει φέτος για δεύτερη χρονιά και δεν έχει ακόμα απόφοιτους, ώστε να ανοίξουν θέσεις για νέους καταρτιζόμενους. Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από δύο χρόνια στο ΙΕΚ λειτουργούσαν μόλις δύο τμήματα των 25 καταρτιζόμενων, ενώ τη νέα χρονιά αναμένεται να λειτουργήσουν οκτώ. Κι εάν στους 200 σπουδαστές συμπεριληφθούν και οι 100, που πραγματοποιούν μετα­πτυχιακή κατάρτιση, τότε ο συνολικός αριθμός καταρτιζόμενων στο ΙΕΚ Κέρκυρας φέτος θα φτάσει τα 300 άτομα, γεγονός το οποίο αναδεικνύει την ζήτηση, που υπάρχει.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Στις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. του Υπουρ­γείου Τουρισμού συνολικής διάρκειας πέντε εξαμήνων, [τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα εξάμηνο Πρακτι­κής Άσκησης] γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή: 1) Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος 2) Υπήκοοι κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπα­ϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι δευτερο­βάθμιας εκπαίδευσης

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται

-Κάθε υποψήφιος, προκειμένου να λάβει μέρος στην διαδικασία επιλογής στο ΙΕΚ Κέρκυρας πρέπει να υποβά­λει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στην Γραμματεία του ΙΕΚ.

-Μηχανογραφημένη Αίτηση στην οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν υπεύθυνα ότι αποδέχονται τόσο την τήρηση και επεξεργασία των στοιχεί­ων της αίτησης όσο και την ανάρτηση και δημοσιοποίηση εκείνων των στοιχείων, από τα προσωπικά τους δεδομένα, που είναι απολύτως απα­ραίτητα προκειμένου να ολοκληρω­θεί η διαδικασία επιλογής, όπως αυτή περιγράφεται στην προκήρυξη.

-Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυ­τηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλου ισότιμου σχολείου ή αποδεικτικό τίτλου σπουδών που εκδίδεται από την σχολική μονάδα του υποψηφίου.

-Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβα­τηρίου σε ισχύ (σελίδες που ανα­φέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή Πιστοποι­ητικού Γέννησης

-Ενώ, όπου απαιτούνται διευκρι­νήσεις, όπως η πιστοποίηση ξένης γλώσσας, η απόδειξη τριτεκνίας ή πολυτεκνίας, η απόδειξη προϋπηρεσί­ας, η απόδειξη ύπαρξης τουριστικής επιχείρησης κ.α, που μοριοδοτού­νται στα κριτήρια επιλογής πρέπει ο υποψήφιος να ζητήσει διευκρινήσεις στη Γραμματεία του ΙΕΚ. Να σημειωθεί ότι μηχανογραφημένες αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές. Επίσης αλλαγές στις προτιμή­σεις ειδικοτήτων επιτρέπονται εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (δηλαδή από 27/9/18 έως 14/9/18).

Το υπουργείο Τουρισμού εξέδωσε χθες την προκήρυξη εισαγωγής 834 καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγ­γελματικής Κατάρτισης – Δημόσια IEK Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2018-2019.

Τρόπος επιλογής υποψηφίων

Ο καθορισμός της σειράς προτεραιό­τητας για την επιλογή των καταρτιζο­μένων στα Ι.Ε.Κ. γίνεται με μοριοδότη­ση των εξής κριτηρίων:

Α) Ο βαθμός του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι τόσα, όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδι­κό. Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών αποτυπώνεται σε διαφορετική από την εικοσάβαθμη κλίμακα, θα γίνεται αναγωγή του σε εικοσάβαθμη κλίμακα.

Β) Η προϋπηρεσία στην ειδικότητα πρώτης επιλογής είτε στο Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό τομέα: Για κάθε 200 οριστικοποιημένα ημερομίσθια ή ανά ένα έτος υπηρεσίας, τρία (3) μόρια με ανώτατο όριο τα δώδεκα (δηλαδή 3Χ4=12) μόρια.

Γ) Η ηλικία του υποψηφίου, δύο (2) μόρια ανά έτος μετά το 18ο μέχρι το 21ο, με ανώτατο όριο τα έξι (6) μόρια. Ως αφετηρία λογίζεται η 1η Ιανου­αρίου του έτους γέννησης. Ως έτος εκκίνησης μοριοδότησης θεωρείται το έτος 1999, δηλαδή οι γεννηθέντες από: 1/1/99 έως 31/12/99 2 μόρια. Από 1/1/98 έως 31/12/98 4 μόρια. Από 1/1/97 έως 31/12/97 6 μόρια.

Δ) Η ιδιότητα του πολύτεκνου ή τρίτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας, τέσσερα (4) μόρια.

Ε) Η πιστοποιημένη γνώση της πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά) με ανώτατο όριο μορίων είκοσι (20) για την άριστη γνώση επιπέδου C2, δεκαπέντε (15) μόρια για την πολύ καλή γνώση επιπέδου C1, δέκα (10) μόρια για την καλή γνώση επιπέδου Β2, αντίστοιχα.

ΣΤ) Η πιστοποιημένη γνώση της δεύτερης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά) με ανώτατο όριο μορίων δέκα (10) για την άριστη γνώση επιπέδου C2, οκτώ (8) μόρια για την πολύ καλή γνώση επιπέδου C1, πέντε (5) μόρια για την καλή γνώση επιπέδου Β2, αντίστοιχα

Ζ) Η ύπαρξη τουριστικής επιχείρη­σης στην ελληνική επικράτεια του γονέα ή του υποψηφίου, τέσσερα (4) μόρια.

Σχολή Ξεναγών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε αυτοπρο­σώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από Δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας (Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 96- 98 &Πλαταιών 42, Τ.Κ. 104 35, Αθήνα.)

ΠΗΓΗ: http://www.kerkyrasimera.gr